รำลึกซึ้ง (Who Will Feed the Mice)

รำลึกซึ้ง…ความรักและแรงบันดาลใจของแม่ …ในระยะหลังๆ นี้ อาตมามักจะนึกถึงอิทธิพลที่โยมแม่มีต่อชีวิตของอาตมา แล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่า ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งมาพบธรรมะเมื่ออายุ ๒๑ ปี โยมแม่เป็นคนสำคัญที่สุดที่ทำให้อาตมาได้รู้จักว่า อะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ดีงาม และมีคุณค่าในโลกใบนี้

บุญ (A Generous Heart)

…เมื่อจิตใจของคนได้เกิดเป็น “บุญ” แล้ว บุญนี้สามารถจุดความสว่างไสวและความสุขขึ้นในใจ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของความดีงามด้านอื่นๆ ให้เกิดขึ้น…

ตามใจมาเติมสุข (Finding the Missing Peace)

คู่มือฝึกสมาธิภาวนาเบื้องต้น เป็นการแนะนำขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติภาวนา มีคำอธิบายซึ่งเป็นหลักการสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้เริ่มสนใจผึกสมาธิภาวนาควรทราบในเบื้องต้น เพื่อจะได้รู้วิธีวางรากฐานที่ถูกต้อง และมั่นคงให้กับการปฏิบ้ติสมาธิภาวนาของตน

Servant of Reality

Servant of Reality is a companion volume to Alert To The Needs Of The Journey (Aruno Publications 2018). Each chapter of this small book stands alone, but readers might also … Read More