by Ajahn Amaro 2019 Thai

…อะไรคือธรรมะ ? สิ่งที่ว่ามันไม่แน่ ก็คือ ธรรมะ ถ้าเห็นธรรมะ ก็เห็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้น อันที่มันไม่แน่นอนนี้แหละ คือ พระพุทธเจ้า….