by Ajahn Amaro 2018 Thai

…เมื่อจิตใจของคนได้เกิดเป็น “บุญ” แล้ว บุญนี้สามารถจุดความสว่างไสวและความสุขขึ้นในใจ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของความดีงามด้านอื่นๆ ให้เกิดขึ้น…